Strategi på kort och lång sikt bådar gott för framtiden

BioGaia har gått från företag till koncern. I moderbolaget ligger fokus på att utveckla och bredda kärnverksamheten. Dotterbolagen BioGaia Production och CapAble har strategiskt viktiga funktioner som på olika sätt är kopplade till kärnverksamheten medan det nystartade dotter bolaget BioGaia Pharma samt intressebolaget MetaboGen båda ligger i probiotikaforskningens framkant.

 

Peter Rothchild, Koncernchef: BioGaia ligger i probiotikaforskningens framkant

När BioGaia grundades för 28 år sedan var probiotika ett förhållandevis okänt begrepp. Vi på BioGaia talade om goda och onda bakterier och försökte övertyga omvärlden om att de goda bakterierna kunde användas till att förbättra människors hälsa. Idag är probiotika ett ganska vedertaget begrepp även bland konsumenter och man talar nu om något som kallas mikrobiomet, som är det samlade uttrycket av alla gener som finns i magtarmkanalen.

Bakgrunden är att man sett skillnader i mikrobiomet hos friska respektive sjuka personer för ett antal allvarliga sjukdomar såsom diabetes, autism och leversjukdom. Sambanden är inte helt klara men under de senaste åren har det uppstått ett helt nytt forskningsområde som försöker förstå vad som är orsak och verkan samt också försöker hitta sätt att påverka mikrobiomet i ”rätt” riktning.

Vad gör då vi på BioGaia för att vara med i denna snabba utveckling? För tre år sedan investerade vi i bolaget MetaboGen som grundats av två mycket framstående forskare inom området, Fredrik Bäckhed och Jens Nielsen. Tillsammans med dem har vi gett oss in i detta högintressanta område, vilket bör ge oss underlag för att skapa nya produkter som kan adressera sjukdomstillstånd av olika slag.

BioGaias produkter säljs oftast som kosttillskott. Vårt forsknings- och utvecklingsarbete bedrivs dock utan hänsynstagande till vilken regulatorisk kategori en eventuell framtida produkt faller inom. Det väsentliga är att hitta framtida produkter där vi i studier på människor kan visa att de fungerar och är kliniskt relevanta. Det är därför viktigt att BioGaia oavsett regulatorisk kategori på något sätt kan kommersialisera produkten i fråga. Därför har vi bildat BioGaia Pharma, vars uppdrag är att ta hand om produktidéer vi anser bör utvecklas till läkemedel för att kunna göra medicinska påståenden eller ha en annan prissättning. BioGaia Pharma kommer inte själva att utveckla läkemedel, utan sätta samman ett vetenskapligt underlag som gör det möjligt att utlicensiera produkten till ett läkemedelsbolag. Genom det tidigare avknoppade företaget IBT, som utvecklar ett läkemedel för för tidigt födda barn, har vi visat att det finns möjligheter att hitta kandidater till sådana projekt.

Med BioGaia, BioGaia Pharma och samarbetet med MetaboGen är vi väl rustade att dra nytta av de nya metoderna och den kunskap som har tillkommit under de senaste åren.

BioGaia Production, före detta TwoPac, tillverkar nästan hälften av BioGaias produkter, har GMP-­godkännande från Läkemedelsverket och är en högeffektiv tillverkningsenhet. Detta är naturligtvis värdefullt eftersom det ökar våra bruttomarginaler med ett antal procentenheter. Av betydligt större vikt däremot är det strategiska know-how som företaget innehar och som vi kan använda oss av för att utveckla ännu bättre och hållbarare produkter.

CapAble, som marknadsför våra förpackningslösningar Life Top Straw och Life Top Cap (även med andra företags bakteriekulturer) kompletterar BioGaias utbud av högkvalitativa, innovativa, probiotiska produkter.

BioGaia har de senaste åren utvecklats från ett probiotikabolag som kan erbjuda kosttillskott och särnärprodukter till ett företag som kan arbeta med hela mikrobiomet i alla regulatoriska kategorier.

 

Axel Sjöblad, vd: Den framgångsrika affärsmodellen ligger fast

Vår affärsmodell kommer att vara densamma även i framtiden men vårt mål är att ständigt utveckla och stärka den genom ny forskning, ytterligare resurser och ett breddat erbjudande.

Det innebär att vi under 2018 kommer att bygga vidare på de fem övergripande områdena i vår strategi; Tillväxt, Kundfokus, Operationell effektivitet, Innovation och Hållbarhet. Inom området Tillväxt fortsätter arbetet med att expandera vår befintliga produktportfölj. Inom barnhälsa, vårt viktigaste segment, är ambitionen att befintliga partners lanserar fler av BioGaias produkter, medan vi inom vuxenhälsa kommer fortsätta att skriva avtal med nya distributörer.

För att stärka BioGaias varumärke kommer vi både att stötta utvalda partners och fortsätta utrullningen av vår nya grafiska profil. Målet är att detta projekt, som under 2017 nådde hälften av våra partners, ska bli klart i mitten av 2019. Under 2017 såldes knappt 70 procent av våra färdiga produkter under BioGaias varumärke eller co-­brandat och vårt mål är att denna siffra ska öka ytterligare under 2018.

Vi kommer också att fortsätta utveckla våra strategiska samarbeten med utvalda partners utanför vår nuvarande kärnverksamhet samt utvärdera möjliga förvärv av stammar, produkter och bolag.

Inom området Kundfokus blir 2018 spännande för BioGaias organisation. Genom två nya regionkontor, i Miami och Singapore, kommer vår ambition att stötta våra partners genom bättre närvaro säkerställas. Vår nya utbildningsplattform, BioGaia Academy, lanseras också under året.

Detta är en viktig satsning för att utveckla nätverket av opinionsledare inom probiotikaområdet.

Inom området Operationell effektivitet kommer vi under 2018 ha huvudfokus på installationen av ett uppgraderat affärssystem.

Inom området Innovation fortsätter våra investeringar. IP och forskning är fortsatt kärnan i BioGaias verksamhet. På vårt nya laboratorium i Eslöv kommer vi, i samarbete med externa aktörer så som RISE, Lunds universitet och SLU, ytterligare fördjupa kunskapen om våra stammar.

Utöver detta utökar vi, genom den nya BioGaia Group-strukturen, samarbetet med MetaboGen och öppnar möjligheten för framtida läkemedelskandidater genom BioGaia Pharma. Med en bredare pipeline på plats är vårt framtida mål att lansera fyra produkter per år. Inom området Hållbarhet kommer vi, utöver arbetet med den oberoende stiftelsen, att jobba vidare med ambitioner och mål inom våra övriga utvalda hållbarhetsområden: produkter och tillverkning, leverantörskedja samt attraktiv arbetsgivare.