Ännu ett framgångsrikt år

2017 blev ännu ett framgångsrikt år för BioGaia. En försäljningsökning på 15 procent efter valutajustering gjorde att vi ökade försäljningen med 80 miljoner kronor och nådde en årsomsättning på 615 miljoner kronor. Vi fortsatte därmed vår fina trend att öka våra marknadsandelar på en marknad som beräknas växa med ungefär sju procent per år.

I vår viktigaste region EMEA växte vi med fem procent trots att vår försäljning till Italien var klart lägre än tidigare år på grund av vår partner Recordatis förvärv av vår tidigare distributör Italchimici. Det är därför glädjande att Recordati, sedan det fjärde kvartalet 2017, åter beställer våra produkter och att vi därför kan räkna med en återgång till normala italienska volymer under 2018. Bortsett från Italien har vår försäljning i EMEA utvecklats väl och jag är speciellt nöjd med den positiva trenden i Östeuropa, Finland, Sverige, Tyskland, Frankrike och Turkiet.

I region Asia Pacific växte vi med 72 procent och det var mycket glädjande att se den positiva utvecklingen i Japan efter de avtal vi signerade med Kabaya Ohayo Holding Inc. i december 2016. Utöver Japan ökade vår försäljning även till Hongkong, Sydkorea och Kina och med det distributionsnätverk vi nu byggt upp i Asia Pacific förväntar jag mig en fortsatt god utveckling under 2018.

I region Americas växte vi med 23 procent. Här drevs försäljningen framförallt av vår partner Aché i Brasilien, som efter lageruppbyggnaden som påverkade 2016 års försäljning åter beställer enligt förväntan, samt Mexiko och Kanada. På den viktiga amerikanska marknaden signerade vi både nya distributionsavtal och fördjupade samarbetet med våra viktigaste partners och jag räknar med att börja se resultatet av detta arbete under 2018.

 

“Vår affärsmodell, där BioGaia är navet i ett internationellt nätverk inom forskning, tillverkning och distribution, är grunden till vår framgång.”

När det gäller vår globala partner Nestlé, fortsatte trenden att de köpte mindre kultur till modersmjölksersättning samtidigt som vår royaltyintäkt på mjölkpulver för barn över ett år ökade. Under året intensifierade vi interaktionen med Nestlé, med målet att hitta nya framtida samarbetsmöjligheter i takt med att äldre avtal går ut.

Rörelseresultatet passerade för första gången 200 miljoner kronor och uppgick till 234 miljoner kronor. Detta var en ökning med 17 procent som resulterade i en rörelsemarginal på 38 procent. Under 2017 ökade våra rörelsekostnader med 17 procent. Ökningen drevs av forsknings­ och utvecklingsaktiviteter, marknadsaktiviteter och personalkostnader i linje med vår strategiska plan.

 

En framgångsrik affärsmodell

Grunden till vår framgång är vår affärsmodell där BioGaia är navet i ett inter nationellt nätverk inom forskning, tillverkning och distribution. För att utveckla och stärka affärsmodellen lanserade vi hösten 2016 en strategi baserad på fem övergripande områden: Tillväxt, Kundfokus, Operationell effektivitet, Innovation och Hållbarhet. Inom varje område startades sedan ett antal initiativ som präglat vårt arbete under 2017.

Inom området Tillväxt har huvudfokus varit expansionen av vår befintliga produktportfölj, både genom att signera avtal med nya distributörer och genom att lansera fler produkter med befintliga distributörer. Idag säljs våra produkter i 100 länder. Dessutom har vårt affärsutvecklingsteam fortsatt samarbetet med partners utanför vår nuvarande kärnverksamhet med målet att i framtiden kunna lansera produkter inom för oss nya områden.

När det gäller Kundfokus har vår ambition att komma närmare våra distributörer lett till att vi öppnat ett nytt Americas­kontor i Miami och förberett för att öppna ett Asia Pacific­kontor i Singapore samt fördjupat samarbetet med ett litet antal strategiska partners. Vi har också lagt grunden för en helt ny utbildningsplattform, BioGaia Academy, där vi kommer utbilda läkare från hela världen och därmed öka antalet välutbildade opinionsledare.

Inom Operationell effektivitet har vi utvärderat vår ITinfrastruktur och påbörjat implementeringen av ett nytt affärssystem. Vi har också stärkt organisationen inom regulatoriska frågor, kvalitet och inköp.

På Innovationsområdet har vi arbetat med att utveckla vårt kliniska studieprogram samt vår lanseringspipeline på kort, medellång och lång sikt. I dagsläget pågår ett sextiotal studier initierade av oss eller våra forskningspartners. Utöver detta har vi fortsatt samarbetet med forskningsbolaget MetaboGen, där vi äger 36 procent, startat dotterbolaget BioGaia Pharma, som ska ta vara på de möjligheter att utveckla läkemedel som identifieras i vår normala verksamhet, och investerat i ett nytt laboratorium på BioGaia Production i Eslöv.

Inom Hållbarhetsområdet har vårt arbete mot antibiotikaresistens fortsatt. Under året startades en oberoende stiftelse som kommer att dela ut medel till personer eller organisationer som forskar eller arbetar med att sprida kunskap inom detta oerhört angelägna område. Vi har även skapat en tydligare struktur för hur vi synliggör våra viktigaste hållbarhetsfrågor och integrerar hållbarhetsarbetet i den operativa verksamheten.

 

Framtidsutsikter – ett bra utgångsläge inför 2018

Jag kan med facit i hand konstatera att vi på ett mycket framgångsrikt sätt lyckats kombinera utvecklingsarbete och försäljningsfokus. Jag vill tacka våra medarbetare som under ännu ett år kombinerat hårt arbete med enorm entusiasm och därmed bidragit både till årets fina utveckling och ett bra utgångsläge inför 2018.

Axel Sjöblad
Vd BioGaia

 

Mål och strategi

När BioGaia grundades för 28 år sedan var probiotika ett förhållandevis okänt begrepp. Vi på BioGaia talade om goda och onda bakterier och försökte övertyga omvärlden om att de goda bakterierna kunde användas till att förbättra människors hälsa. Idag är probiotika ett ganska vedertaget begrepp även bland konsumenter och man talar nu om något som kallas mikrobiomet, som är det samlade uttrycket av alla gener som finns i magtarmkanalen. Läs mer