Globala utmaningar och möjligheter

Utvecklingen i samhället och förändringar i omvärlden påverkar hur människor ser på hälsa liksom förutsättningarna att bedriva affärer. BioGaia arbetar i nära samarbete med forskare, leverantörer och distributörer för att skapa värde för intressenterna.

 

Medvetna konsumenter

Konsumenter och andra intressenter kommer i allt högre grad bedöma företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Konsumenter vill till exempel veta varifrån produkterna kommer och om de producerats på ett etiskt och hållbart sätt. Det ställer krav på att företag som BioGaia är transparenta med sina ställningstaganden och sitt hållbarhetsarbete. Tillsammans med distributörerna på respektive marknad behöver man också säkerställa att information och kunskap finns tillgänglig på konsumenternas villkor. BioGaia ska vara en hållbar producent av probiotiska produkter. Ambitionen är att ta ansvar och beakta hållbarhetsrisker genom hela värdekedjan – från leverantör, via distributör, till konsument. Bland annat märks insatser för minskad materialförbrukning och ökad resurseffektivitet, en säker produktion, säkra produkter och ett etiskt förhållningssätt i allt från forskning till affärsrelationer och marknadsföring.

 

Ökad ohälsa och växande hälsointresse

Allt eftersom den västerländska livsstilen sprids över världen, ökar människors ohälsa, såväl den fysiska som psykiska. Allt fler människor blir idag sjuka till följd av stress, stillasittande och felaktig kost. Samtidigt ökar intresset för hälsa och hälsoprodukter och branscher som ekologisk mat och kosttillskott förväntas fortsätta växa kraftigt. Konsumenter söker också allt mer information på egen hand, till exempel på internet, om förebyggande hälsovård. BioGaias probiotika bidrar till hälsa och välmående för människor i 100 länder världen över. Idag är mag- och munhälsa fokus men användningsområdena utökas i takt med att forskning inom nya områden etableras.

 

Demografiska förändringar

I takt med att världens befolkning ökar och åldras, ökar också intresset för hälsa. Enligt FN väntas jordens befolkning öka med en miljard människor, till 8,6 miljarder, år 2030. Av den miljarden uppskattas att 300 miljoner kommer att vara över 65 år gamla. Ökningen av jordens befolkning kommer under de närmaste åren huvudsakligen att ske i Afrika, Asien (förutom Japan), Latinamerika och Karibien. I Japan, Nordamerika och Västra Europa minskar barnafödandet samtidigt som befolkningen åldras. BioGaias största segment idag är barnhälsa och medan EMEA fortfarande är den största marknaden fortsätter expansionen i både Asia Pacific och Americas. Inom vuxensegmentet är BioGaia väl positionerade för tillväxt med produkter inom maghälsa och munhälsa. Ett stort antal kliniska studier med BioGaias bakteriestammar pågår och nya indikationer, som till exempel förebyggande av benskörhet, ligger till grund för fortsatt produktutveckling.

 

Antibiotikaresistens

Enligt världshälsoorganisationen WHO fortsätter antibiotikaresistensen att öka och hota möjligheterna att effektivt behandla vanliga infektionssjukdomar. Ett sätt att minska antibiotikaanvändningen är att minska förskrivningen vid virusinfektioner som förkylningar, influensa och lättare luftvägsinfektioner, där antibiotika ändå inte gör någon nytta. Ett annat sätt är att arbeta före byggande. Om färre människor insjuknar, eller får lindrigare symptom, kan användandet av antibiotika minska. Detta har till exempel visats i studier med BioGaias stam Lactobacillus reuteri Protectis. Under året publicerades även en studie i European Journal of Public Health som visar på ett samband mellan intaget av probiotika och minskat behov av antibiotika hos barn. Genom att stärka immunförsvaret kan probiotika därmed spela en viktig roll i kampen mot antibiotikaresistens. Under det senaste årtiondet har omfattande forskningsinsatser, i synnerhet National Institute of Health (NIH) Human Microbiome Project, klarlagt att mikrobiomet är centralt för bland annat immunsystemet, och skulle kunna spela en stor roll för att förhindra eller behandla sjukdomar. Här ligger BioGaia i forskningens framkant genom dotterbolaget MetaboGen.