Bolagsstyrning är de regler, rutiner och processer genom vilka ett bolag styrs och kontrolleras.


BioGaia är ett svenskt aktiebolag, vars B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, MidCap. Styrningen av bolaget sker
via bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och koncernledningen i enlighet med aktiebolagslagen, Koden, bolagsordningen och interna styrdokument. De interna styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer.

 

 

Bolagsordning

Enligt BioGaias bolagsordning ska bolaget direkt eller genom dotterbolag eller andra former av delägande eller samarbeten utveckla, framställa, marknadsföra och sälja produkter som förbättrar hälsan i form av läkemedel, naturmedel, kosttillskott, tillsatser till livsmedel och djurfoder och för dessa produkter lämpliga leveranssystem samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Ladda ned Bolagsordningen för BioGaia AB: