Valberedning

Årsstämman 2017 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ” Styrelsens ordförande skall sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande. Vid sammansättningen av valberedningen skall ägarförhållandena per den 30 juni 2017 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Representanten för den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt skall vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består av förutom ordförande i BioGaia ABs styrelse, David Dangoor, av Per-Erik Andersson, representant för Annwall & Rothschild Investment AB, bolagets största aktieägare, Magnus Skåninger, representerande bolagets andra största aktieägare Swedbank Robur Fonder samt Sebastian Jahreskog som via direkt och indirekt ägande är bolagets tredje största aktieägare. Samtliga fyra ledamöter i valberedningen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen nås via valberedningens ordförande, Per-Erik Andersson på pea@biogaia.se, eller på telefon: 070-537 98 92.

 

Årsstämma 2017

 

Extra bolagsstämma 2016

BioGaia AB höll Extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2016 i Stockholm.

 

Tidigare årsstämmor

 

Svensk kod för bolagsstyrning

Bolaget följer sedan 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning.

[/bs_col]
[/bs_row]

Revisior

Deloitte AB
Chefsrevisor: Birgitta Lööf

 

Bolagsordning

Ladda ned Bolagsordningen för BioGaia AB: