Årsstämman 2019

8 maj 2019, kl 16:00 på Kapitel 8, Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

 

 

Valberedning inför årsstämman 2019

Årsstämman 2018 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Styrelsens ordförande ska sammankalla de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2018 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Representanten för den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.”

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består av förutom ordförande i BioGaia AB:s styrelse, Peter Rothschild, av Per-Erik Andersson, representant för bolagets största aktieägare Annwall & Rothschild Investments AB, Magnus Skåninger, representant för bolagets näst största aktieägare Swedbank Robur Fonder, Jannis Kitsakis, representant för bolagets tredje största aktieägare Fjärde AP-Fonden samt Sebastian Jahreskog, som via direkt och indirekt ägande är bolagets fjärde största aktieägare. Samtliga ledamöter i valberedningen, förutom Peter Rothschild, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen nås via valberedningens ordförande, Per-Erik Andersson, på pererik.andersson@pealaw.se, eller på telefon 070-537 98 92.

Årsstämma 2018

 

 

Tidigare årsstämmor

 

Svensk kod för bolagsstyrning

Bolaget följer sedan 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning.

Revisor

Deloitte AB
Chefsrevisor: Birgitta Lööf

 

Bolagsordning

Ladda ned Bolagsordningen för BioGaia AB: