Valberedning

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består av förutom ordförande i BioGaia ABs styrelse, David Dangoor, av Per-Erik Andersson, representerande Annwall & Rothschild Investment AB, bolagets största aktieägare, Sebastian Jahreskog, bolagets andra största aktieägare samt Jannis Kitsakis representerande bolagets tredje största aktieägare Fjärde AP-Fonden. Samtliga fyra ledamöter i valberedningen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2017 för beslut:

a) förslag till val av stämmoordförande
b) förslag till val av styrelse
c) förslag till val av styrelseordförande
d) förslag till val av revisor
e) förlag till styrelsearvoden
f) förslag till revisorsarvode
g) förslag rörande valberedning inför 2018 års årsstämma.

 

Årsstämma 2016

BioGaia AB höll årsstämma den 10 maj 2016 i Stockholm.

Protocol (in Swedish) from the Annual General Meeting can be downloaded here:

 

Extra bolagsstämma 2016

BioGaia AB höll Extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2016 i Stockholm.

 

Tidigare årsstämmor

 

Svensk kod för bolagsstyrning

Bolaget följer sedan 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning.

Revisior

Deloitte AB
Chefsrevisor: Birgitta Lööf

 

Bolagsordning

Ladda ned Bolagsordningen för BioGaia AB: