Vid bolagets årsstämma väljs bolagets styrelse. Till årsstämmans uppgifter hör också att bland annat fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd. Årsstämman väljer också bolagets revisorer.

 

Årsstämma 2021

BioGaias årsstämma 2021 kommer hållas den 6 maj 2021 i Stockholm.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman förutsatt att begäran inkommer senast den 18 mars (även senare begäran beaktas om den inkommer i sådan tid att den kan inkluderas i kallelsen). Skicka eventuella ärenden till arsstamma@biogaia.se eller BioGaia AB, Att: Årsstämma, Box 3242, 103 64 Stockholm