Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens

BioGaia grundade 2017 “Stiftelsen för att förebygga antibio­tikaresistens”, en oberoende stiftelse med syfte att förebygga antibiotikaresistens genom stöd till forskning, utbildning och informationsinsatser. Området har koppling till BioGaias verksamhet då probiotika kan bidra till att stärka immunför­svaret och därmed bidra till minskad antibiotikaanvändning.

BioGaia avser att, förutsatt bolagsstämmans godkännande, årligen avsätta en del av företagets vinstmedel till stiftelsen som därmed år från år kommer att ha resurser att använda för stipendier och bidrag till den eller de som bedriver forskning, utbildning eller informationsaktiviteter som har som mål att minska antibiotikaresistens genom att förebygga infektioner. Under 2019 avsatte BioGaia 3,2 (2,7) miljoner kronor till stiftelsen. Under 2019 beviljade stiftelsen 2 miljoner till forskning och 150 000 kronor till ett informationsprojekt. Se vidare information om Stiftelsen och utdelade bidrag via parfoundation.org.

Bakterier som utvecklar resistens mot antibiotikabehandling riskerar att underminera den moderna sjukvården. Resistens mot antibiotika innebär ett hot mot människor i hela världen då allt ifrån lunginflammation och sår till organtransplanta­tioner och kejsarsnitt kan innebära en risk för livshotande, icke behandlingsbara infektioner. Kampen mot den ökande och allvarliga antibiotikaresistensen som skördar alltfler liv förs på många fronter. Organisationer såsom Strama och ReAct samt Folkhälsomyndigheten arbetar med olika initiativ för att minska föreskrivningen av antibiotika, förbättra hygienen och hitta nya prismodeller för att förbättra incitamenten för läkemedelsföretag att investera i forskning för att utveckla nya antibiotika.

The Foundation To Prevent Antibiotic Resistance

Antibiotika

1928 upptäckte den skotske forskaren Alexander Fleming att mögel som växte i hans laboratorium dödade några av de bakterier han studerade. Han kallade det penicillin men förstod inte fullt ut dess effekt. När andra forskare 1945 hittade ett kostnadseffektivt sätt att producera penicillin började det massproduceras. Snart upptäcktes fler effektiva antibiotikasorter.

Vad är antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens är förmågan hos sjukdomsframkallande bakterier att motstå effekten av antibiotika. De sjukdomsframkallande bakterierna har då blivit resistenta, det vill säga utvecklat motståndskraft, mot det läkemedel som är avsett att döda dem. En människa kan inte vara antibiotikaresistent. Däremot kan en människa bära på antibiotikaresistenta bakterier. Resistenta bakterier kan spridas mellan människor, djur och i miljön.

Så utvecklas antibiotikaresistens

Antibiotika används för att döda bakterier som orsakar sjukdom, men varje gång ett antibiotikum används kommer några bakterier trots allt överleva. Med tiden förökar sig dessa ”överlevare” och bildar en ny stam som är resistent mot antibiotikan. Varje typ av antibiotika som tagits fram har samma problematik – ju mer det används, desto snabbare kommer nya bakterier som är resistenta mot det att skapas. Problemet i dag är att takten med vilken nya antibiotika forskas fram har avtagit markant. Dessutom frodas allt fler så kallade superbakterier och sprids över världen.

Vanliga orsaker

  • Överanvändning av antibiotika
  • Patienterna avslutar inte antibiotikakuren
  • Överanvändning av antibiotika vid djuruppfödning
  • Dålig infektionskontroll på sjukhus och kliniker
  • Bristande hygien