Uppförandekoden vägledande för partner

BioGaias produkter säljs i 100 länder och varumärket exponeras därmed över hela världen. För att säkerställa ett etiskt agerande i enlighet med BioGaias värderingar infördes 2017 en uppförandekod som under 2018 implementerats i leverantörsledet. Under året har också arbetet påbörjats med att låta BioGaias cirka 80 distributionspartner runt om i världen underteckna en uppförandekod.

BioGaias distributörer är viktiga parter för att säkerställa att företagets produkter följer de lagar och regler som gäller på respektive marknad. I det arbetet samarbetar BioGaias experter med motsvarande experter hos de lokala distributörerna.

The BioGaia Way

Företagskulturen och de värderingar som styr BioGaias förhållningssätt, ”The BioGaia Way”, omfattar såväl sociala hållbarhetsfrågor som respekt för miljön. Nyanställda medarbetare får som en del av introduktionen även en presentation av gällande policyer, bland annat mot korruption.

BioGaia klimatkompenserar för koncernens koldioxidutsläpp, vilka huvudsakligen orsakas av flygresor och produktförpackningarna. Under 2018 kompenserade BioGaia för sina koldioxidutsläpp med 187 000 kronor till Agroforestry-projekt i Tanzania och Kenya.

Väsentliga frågor

 • Ansvarsfull och etisk marknadsföring
 • Efterlevnad av lagar och regelverk
 • Antikorruption och mutor
 • Främja hållbara förhållningssätt

Mål och utfall

 • 100% leverantörer som signerat uppförandekoden. Vid utgången av 2018 hade samtliga leverantörer för produktion och packning skrivit under koden. Bland leverantörerna av analystjänster hade 85 procent signerat. Av distributörerna hade cirka 40 procent skrivit under uppförandekoden.
 • 0 Anmälda incidenter kopplade till marknadsföring
 • 100% Medarbetare som genomgått utbildning i antikorruption

BioGaias policys

 • Policy mot mutor och korruption
 • Arbetsmiljö- och jämställdhetspolicy
 • Kommunikationspolicy
 • Datasäkerhetspolicy

Utöver dessa policys har BioGaia en uppförandekod, vilken inkluderar en miljöpolicy, för leverantörer och distributörer samt kvalitetsriktlinjer för leverantörer, BioGaia Quality Standard.