Hälsosamma produkter för alla

Att erbjuda kliniskt dokumenterade och säkra produkter är kärnan i BioGaias verksamhet. Företaget arbetar även med att förbättra produkterna utifrån ett miljömässigt och socialt perspektiv för att säkerställa att de är hälsosamma på alla sätt och för alla.

 

Väl dokumenterade produkter

BioGaia erbjuder produkter som testats i väl genomförda och oberoende studier. BioGaia kräver att det innan lansering av en produkt ska finnas robust klinisk dokumenta­tion. En av företagets probiotiska stammar, L. reuteri DSM 17938, är världens mest vetenskapligt undersökta och fortfarande patenterade probiotika.

 

Transparent produktinformation

BioGaia verkar för att företagets produkter ska hålla högsta kvalitet och säkerställer att de uppfyller internationella kriterier för probiotika.

Företaget utgår från ISAPP:s1 (The Interna­tional Scientific Association for Probiotics and Prebiotics) kriterier för probiotiska produkter och för hur dessa ska märkas. BioGaia bedömer att samtliga produkter uppfyller dessa kriterier.

1. ISAPP är en ideell organisation som arbetar för att främja vetenskapen kring probiotika och prebiotika.

ISAPP:s kriterier BioGaias efterlevnad av kriterierna
Stöds av forskning Alla BioGaias produkter är väl dokumenterade i totalt fler än 190 publicerade kliniska studier i alla åldersgrupper
Innehåller en effektiv dos BioGaia använder alltid samma mängd bakterier / dos i produkterna som studerats i kliniska studier.
Ger den nytta jag efterfrågar BioGaias probiotiska stammar har studerats på flera olika områden såsom kolik, funktionell magsmärta, förstoppning, biverkningar i samband med antibiotikaintag, diarré och förebyggande av infektioner.
Är säker att använda Alla BioGaias stammar har QPS-status (Qualified Presumption of Safety)*. Säkerheten för BioGaias stammar har studerats
i fler än 30 studier.
Namnger bakterierna BioGaia anger alltid släkt, art och stam på förpackningarna, i vetenskapliga sammanhang och i marknadskommunikation.
Innehåller garanterad mängd (CFU) levande bakterier vid produktens utgångsdatum BioGaia garanterar mängden levande bakterier (CFU-innehåll**) per dos vid utgångsdatum för alla produkter.
Anger rekommenderad dos BioGaia anger alltid en rekommenderad dos på förpackningen.
Har instruktioner för förvaring BioGaia specificerar alltid hur produkten bör förvaras.
Anger företagets kontaktinformation Kontaktinformation finns alltid på förpackningen och BioGaia för även en löpande dialog med konsumenter via sociala medier och mejl.

* För mer information se EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, vars främsta uppgift är att ge råd till europeiska unionens lagstiftare i frågor om livsmedelssäkerhet.
** CFU = Colony Forming Units.

 
 

Produktkvalitet och produktsäkerhet

BioGaia Quality Standard är benämningen på den uppsättning krav som BioGaia sam­manställt för att upprätthålla hög produkt­kvalitet och ­säkerhet. Kraven omfattar till exempel hur BioGaia ska förhålla sig till lagar, regler, kundkrav, råvarukrav och tillverkningsstandarder.
Läs mer

Tillverkning, både hos externa leverantörer och inom den egna produktionsenheten BioGaia Production, sker enligt standardi­serade processer och rutiner, och av med­arbetare med relevant utbildning i kvalitet och produktsäkerhet. BioGaia kontrollerar varje enskild leverans som produceras mot kravspecifikationen och analysmetoderna är kvalitetssäkrade.BioGaia följer upp hur väl leverantörerna lever upp till kvalitetskraven genom regelbundna inspektioner där eventuella avvikelser, reklamationer och kvalitetsärenden granskas. Man säkerställer även att eventuella handlingsplaner är tillfreds­ställande. Fokus ligger på förebyggande åtgärder. BioGaias kontraktstillverkare är certifierade enligt tillämplig standard för god tillverkningssed.

BioGaia Production är GMP­-certifierad av Läkemedelsverket. Både BioGaia Production och det intillig­gande laboratoriet, Center of Excellence, arbetar systematiskt med riskhantering för att säkerställa att potentiella kvalitetsrisker hanteras på ett tillfredsställande sätt.

Tack vare högt ställda kvalitetskrav har BioGaia aldrig behövt återkalla produkter och antalet reklamationer är mycket få.