BioGaias internationella nätverk av forskare, leverantörer och distributörer är grunden i affärsmodellen. En stor del av BioGaias påverkan och möjlighet att göra skillnad ligger därmed i värdekedjan, utanför den egna verksamheten. BioGaia samarbetar därför kontinuerligt med sina partner för att driva verksamheten i en hållbar riktning.

 

Uppförandekoden vägledande för partner

BioGaia har infört en uppförandekod i leverantörsledet för att uppnå ett affärs­ etiskt agerande i värdekedjan i enlighet med företagets värderingar. Leverantörsupp­förandekoden omfattar BioGaias minimikrav inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och antikorruption.
% som signerat uppförandekoden 2018 2019
Kontraktsleverantörer 100% 100%
Analystjänster 85% 100%
Distributörer 40% 85%

 

Etik och säkerhet vid kliniska prövningar

BioGaia har byggt upp ett unikt nätverk av internationella forskare som man samarbetar med för att all forskning ska uppfylla högsta möjliga vetenskapliga och etiska standard. I de studier där BioGaia tillhandahåller studieprodukt kräver BioGaia att forskarna följer Helsingforsdeklarationens etiska principer för medicinsk forskning. I all preklinisk och klinisk forskning som BioGaia är involverad i ska vedertagna etiska stan­darder tillämpas. Studier på människor ska godkännas av en forskningsetisk kommitté i det egna landet, samtliga individer som deltar ska informeras om studien och läm­na sitt samtycke till att medverka. Studie­protokollet ska dessutom alltid godkännas av BioGaia och studien ska registreras på en publik webbplats, till exempel Clinical­trials.gov.