Produktkvalitet och produktsäkerhet

BioGaia arbetar kontinuerligt med att förbättra produkterna avseende kvalitet och säkerhet samt utifrån ett miljömässigt och etiskt perspektiv. Arbetet sker både internt och i samarbete med leverantörer och externa forskare. BioGaia Quality Standard är benämningen på den uppsättning krav som BioGaia ställer för att upprätthålla hög kvalitet och säkerhet kopplat till produkterna. Kraven omfattar till exempel hur såväl BioGaia som leverantörer ska förhålla sig till lagar, regler, kundkrav, råvarukrav och tillverkningsstandarder.

Tillverkning sker enligt god tillverkningssed, det vill säga enligt standardiserade processer och rutiner, och av medarbetare med relevant utbildning i kvalitet och produktsäkerhet. BioGaia kontrollerar varje enskild batch som produceras mot kravspecifikationen och analysmetoderna är kvalitetssäkrade.

BioGaia mäter hur väl leverantörerna lever upp till kvalitetskraven och följer upp dem genom regelbundna inspektioner och utvärderingsmöten där eventuella avvikelser, reklamationer och kvalitetsärenden granskas. Man säkerställer även att eventuella handlingsplaner är tillfredsställande. Fokus ligger på förebyggande åtgärder. Tack vare högt ställda kvalitetskrav har BioGaia aldrig behövt återkalla leveranser från marknaden och antalet reklamationer är mycket få.

 

Produktutveckling ur ett miljö- och etikperspektiv

Förutom att produkterna ska hålla hög kvalitet och vara säkra, strävar BioGaias produktutveckling även efter att förbättra produkterna ur ett miljömässigt och etiskt perspektiv. Efterfrågan och förväntningar från konsumenter driver utvecklingen mot renare produkter, exempelvis avseende antalet ingredienser och utifrån krav som ekologiska, glutenfria och veganska alternativ.

Användning av palmolja är ett prioriterat exempel. BioGaias probiotika innehåller levande bakterier som kräver kontrollerad miljö för att bibehålla sin effekt. På grund av palmoljans speciella egenskaper tillsätts den i produkterna. Även om BioGaias användning är ytterst begränsad har palmoljeproduktionen stor miljöpåverkan globalt sett och utgör ett etiskt dilemma. Ett utvecklingsarbete pågår därför för att inom fem år fasa ut palmoljan helt, på ett sätt som inte äventyrar produkternas kvalitet. BioGaias inköp av palmolja sker uteslutande från leverantörer som är medlemmar i RSPO, Roundtable for Sustainable Palm Oil.

 

Etik och säkerhet vid kliniska prövningar

BioGaia arbetar med ett nätverk av framstående och oberoende forskare som studerar effekt och säkerhet med BioGaias produkter. För att säkerställa transparens och verka för högsta möjliga vetenskapliga standard uppmuntrar BioGaia forskarna att utforma studier och rapportering av resultat på ett sätt som möjliggör publicering i välrenommerade medicinska tidskrifter. Målet är att samtliga studier, oavsett resultat, ska publiceras. Vidare kräver BioGaia att alla studier ska ha etiskt godkännande samt registreras på en publik webbplats, till exempel ClinicalTrials.gov.

 

Väsentliga frågor

  • Produktkvalitet och produktsäkerhet
  • Etik och säkerhet vid kliniska prövningar

Mål och utfall

  • 0 Produktåterkallelser. Tack vare högt ställda kvalitetskrav har BioGaia aldrig behövt återkalla leveranser från marknaden och antalet reklamationer är mycket få.
  • 100% Palmoljefritt år 2023. Målsättningen är att lansera palmoljefria tabletter under 2019. Produktutvecklingsarbetet fortsätter med övriga produkter och målet är att helt fasa ut palmoljan i alla BioGaias produkter, på alla marknader, år 2023.
  • 180 Granskade och publicerade artiklar. Studier ska i så stor utsträckning som möjligt publiceras. Hittills har 203 kliniska studier genomförts. Resultat är publicerade i 180 artiklar (februari 2019).