Ansvarsfulla inköp

Långsiktiga och nära relationer med ett litet antal leverantörer är centralt för BioGaias affärsmodell. Förutom det egna dotterbolaget BioGaia Production i Eslöv arbetar BioGaia med externa leverantörer för produktion, packning, kulturtillverkning samt analystjänster i Sverige, Danmark, Belgien, Spanien och USA. BioGaia har implementerat en uppförandekod som en del av affärsavtalen. Vid utgången av 2018 hade samtliga kontraktstillverkare för produktion, packning och kultur skrivit under uppförandekoden. Bland leverantörerna av analystjänster var siffran 83 procent, med resterande i pågående process. Leverantörsuppförandekoden omfattar BioGaias minimikrav inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik/antikorruption.

I den löpande dialogen med leverantörer berörs hållbarhetsaspekter som kvalitet, säkerhet och miljöpåverkan. BioGaia genomför även regelbundna inspektioner på plats hos leverantörerna. Vid dessa ingår också att säkerställa att uppförandekoden följs. Några av BioGaias distributörer inspekterar även leverantörerna som ett led i det egna hållbarhetsarbetet.

 

Materialanvändning och resursförbrukning

BioGaia har en ambition att minska miljöpåverkan från produktion och produkter. Det sker framför allt genom aktiviteter för att minska mängden material som används samt öka andelen förnybart material. Tidigare livscykelanalyser av förpackningarna har visat att de mindre tablettburkarna har störst miljöpåverkan per dos. Därför rekommenderar BioGaia alltid distributörerna att välja blister för mindre förpackningar. Målet är att samtliga BioGaias förpackningar inom en femårsperiod ska vara helt nedbrytningsbara. Utmaningen är att probiotikan är känslig och de nya förpackningarna måste motsvara dagens för att bibehålla produkternas kvalitet och hållbarhet.

 

Säkerhet i produktionen

Tillverkning och förpackning av BioGaias produkter sker vid sex anläggningar i USA och Europa, varav BioGaia Production i Eslöv är helägt och övriga är externa leverantörer. Frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet ingår i uppförandekoden och behandlas även genom löpande leverantörsuppföljningar. BioGaia Production i Eslöv är GMPcertifierad (god tillverkningssed) av Läkemedelsverket sedan 2015. Både på BioGaia Production och i det intilliggande laboratoriet, Center of Excellence, arbetar man systematiskt med riskhantering för att säkerställa att potentiella risker hanteras på ett tillfredsställande sätt. I laboratoriet pågår till exempel ett arbete med att automatisera analysmetoderna för att minska risken för arbetsskador.

 

Väsentliga frågor

  • Ansvarsfulla inköp
  • Materialanvändning och resursförbrukning
  • Säkerhet i produktionen

Mål och utfall

  • Leverantörer som signerat uppförandekoden. Vid utgången av 2018 hade 100 procent av BioGaias kontraktstillverkare för produktion, packning och kultur undertecknat. Bland leverantörerna av analystjänster hade 83 procent skrivit på uppförandekoden.
  • Förnybart material i förpackningarna inom en 5-årsperiod. Utvecklingsprojektet som påbörjades 2017 fortlöper.