BioGaia strävar mot ekologi och biologi i balans

De mikroorganismer som används av företaget är helt naturliga och finns normalt i människan. Mikroorganismernas verkningsmekanismer är baserade på biologiska principer. För att människan ska förbli frisk krävs en balans i kroppens olika system. En obalans resulterar snabbt i att kroppens försvarssystem sätts ur spel och olika åkommor kan uppstå. Det ekologiska och biologiska förhållningssättet är grunden för BioGaias verksamhet.

BioGaia visar sitt engagemang för miljön genom att

  • Minska användningen av antibiotika
  • Mäta klimatpåverkan av företaget och dess produkter
  • Delta i Carbon Disclosure Project rapportering och kompenserar för sina koldioxidutsläpp
  • Sträva efter miljövänliga förpackningar
  • Uppmuntra sina leverantörer och distributörer att ta hänsyn till miljöaspekterna i sina beslut
  • Välja transportmedel för varor och anställda, med minsta möjliga miljöpåverkan

 

Stödjer skogs- och jordbruksprojekt i Afrika

BioGaia beräknar årligen sin klimatpåverkan och har valt att kompensera utsläppen genom så kallade agroforestry-projekt i Afrika. ZeroMission levererar klimatkompensationen som certifieras enligt Plan Vivo, och som förutom klimatnyttan också fokuserar på den sociala situationen, såsom att bevara biologisk mångfald, bekämpa fattigdom och sträva efter jämställdhet och hälsa.

REDD+ in Yaeda Valley

BioGaia stödjer Reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD), ett FN-initiativ som syftar till att minimera avverkningen av skog samt skydda urbefolkningen. Projektet samarbetar med lokala nomadstammar, de så kallade Hadza-folken, som utvecklat ett förvaltnings och skyddssystem för system för att bevara och sina marker. Att skydda urskogen i Yaeda Valley har även stora sociala och kulturella mervärden då Hazda är ett utsatt folk i Tanzania. REDD+ bidrar med finansiering för att bevara och utbilda befolkningen i området, samt hjälpa dem att bedriva ett modernare skogsbruk.

 

Livscykel och analys av paketen

2013 genomförde BioGaia en andra, djupgående analys av klimatpåverkan. Mätningen, som genomfördes i samarbete med Svenska Miljöinstitutet (IVL), visade till exempel att förpackningen innehållande tabletter med volymer på mindre än 60 tabletter har störst inverkan per dos. BioGaia rekommenderar därför att distributörerna väljer blisterförpackning för mindre förpackningar. Parallellt med detta, arbetar BioGaia med att utveckla den befintliga förpackningen mot återvinningsbara material.

 

BioGaias användning av palmolja

På grund av de speciella egenskaperna hos palmolja använder BioGaia denna olja i BioGaia Protectis droppar, BioGaia Protectis tabletter och BioGaia Prodentis sugtabletter. BioGaia köper endast palmolja från leverantörer som är medlemmar i RSPO, Roundtable for Sustainable Palm Oil. RSPO samarbetar med Världsnaturfonden (WWF).

Palmolja är rent resurseffektivt den mest effektiva grödan då den är mer än tio gånger så effektiv som dess konkurrenter, såsom soja, solros- och rapsolja. Olja av andra grödor skulle därför behöva tio gånger mer mark för att producera samma mängd olja.

BioGaia använder omkring 13 ton palmolja varje år. Det motsvarar odling av 2,5 hektar. Den totala produktionen av palmolja i världen är 48 miljoner ton per år. EU importerar 12% av den totala produktionen. Sverige importerar ungefär 64,000 ton varje år, vilket motsvarar 1% av EU-importen. BioGaia använder 0.0002% (0.2‰) av den svenska importen av palmolja.