Projekt för klimatkompensation – Burn Manufacturing

Sedan 2013 har BioGaia klimatkompenserat för en stor del av koncernens klimatutsläpp i värdekedjan. Efter den livscykelanalysen som genomfördes under 2020 kommer kompensationen att utökas för att inkludera de utsläppskällor som tidigare låg utanför beräkningen. Med den förbättring av processerna för datainsamling som gjordes under 2020 har BioGaia också kunnat beräkna utsläppen för det senaste året (2020), som nu också har klimatkompenserats för. De sammanlagda utsläppen på 4 342 ton koldioxidekvivalenter under 2019 och 2020 kompenserades med 322 000 SEK till Burn Manufacturing, en organisation som rekommenderas av geeffektivt.se och givinggreen.earth. Burn Manufacturing utformar, tillverkar och distribuerar bränsleeffektiva spisar i Östafrika, vilket leder till minskade utsläpp. Randomiserade kontrollstudier (RCT:er) på mer än 1 000 hushåll i Kenya har visat att träkolanvändningen minskade med 39 % vid användning av spisarna, och att minskningen kvarstod 18 månader senare. Projektet ger inte bara klimatvinster utan minskar också användarnas kostnader och medför en besparing på i genomsnitt 119 dollar/år, vilket motsvarar en hel månadslön för de som deltog i studien. Det gör att människor får möjlighet att använda pengarna till sådant som kan hjälpa dem ur fattigdom. Projektet är Gold Standard-certifierat, vilket garanterar en faktisk och verifierad klimatkompensation med mätbara bidrag till en hållbar utveckling.

Burn Manufacturing Sustainability