BioGaia strävar mot ekologi och biologi i balans

De mikroorganismer som används av företaget är helt naturliga och finns normalt i människan. Mikroorganismernas verkningsmekanismer är baserade på biologiska principer. För att människan ska förbli frisk krävs en balans i kroppens olika system. En obalans resulterar snabbt i att kroppens försvarssystem sätts ur spel och olika åkommor kan uppstå. Det ekologiska och biologiska förhållningssättet är grunden för BioGaias verksamhet.

BioGaia visar sitt engagemang för miljön genom att

  • Minska användningen av antibiotika
  • Mäta klimatpåverkan av företaget och dess produkter
  • Delta i Carbon Disclosure Project rapportering och kompenserar för sina koldioxidutsläpp
  • Sträva efter miljövänliga förpackningar
  • Uppmuntra sina leverantörer och distributörer att ta hänsyn till miljöaspekterna i sina beslut
  • Välja transportmedel för varor och anställda, med minsta möjliga miljöpåverkan

 

Klimatkompensation med Plan Vivo

Plan Vivo-certfierad klimatkompensation bygger på att bevara och återplantera skogar i samarbete med lokalbefolkningar. Träd är oerhört viktiga både för människor, klimatet och den biologiska mångfalden. Projekten finns i länder över hela världen, och agroforestry är den röda tråden som binder dem samman. Agroforestry är enligt FAO ett utmärkt sätt att trygga livsmedelsförsörjning samtidigt som jordbrukets sårbarhet minskar och dess anpassningsförmåga till klimatförändringar ökar.

Plan Vivo är ett ramverk för att stödja samhällen att hantera sina naturresurser mer hållbart. Det innehåller dels regler kring uppföljning vad gäller kolbindning och utsläppsminskning, och dels säkerställer det socialt och ekologiskt hållbar utveckling för småbrukare och naturområden. Valideringen och certifiering utförs i samarbete med oberoende kontrollinstitut såsom Rainforest Alliance och projekten revideras regelbundet.

Nedan kan du läsa om de två projekt som BioGaia bidrar till via Plan Vivo.

 

REDD+ Yaeda Valley, Tanzania

Reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD) är ett FN initiativ genom UNFCCC som syftar till att bevara skog och stoppa avskogningen globalt. I Yaeda i norra Tanzania arbetar organisationen Carbon Tanzania och lokala nomadstammar, Hadza folken, med just detta. Här har man utvecklat ett system för att förvalta och beskydda sina marker och den ovärderliga naturen. Projektet är Plan Vivo certifierat, och finansierar så att jägare- och samlarfolket Hadza kan underhålla och patrullera sina skogsområden, och bevara sin unika livsstil i symbios med naturen. Totalt har 48 000 ton CO2 i klimatkompensation skapats och över 20 000 hektar skog skyddats, skog som annars hade skövlats.

REDD + Durian Rambun, Sumatra

Durian Rambun, bland regnskogarna på centrala Sumatra i Indonesien, är en by med drygt 200 personer som tillsammans skyddar och bevarar sin 2500 hektar stora regnskog från avskogning och tjuvjakt. Projektet Durian Rambun är ett REDD+ projekt, vilket innebär att prestationsbaserade betalningar finansierar aktiviteter för att undvika avskogning. Genom ett långgående samarbete mellan lokalbefolkningen och organisationen Fauna and Flora International (FFI) ligger fokus på att skapa social och ekonomisk utveckling för att stärka lokalbefolkningens kapacitet att i egen regi skydda och bevara regnskogen. Framgångsfaktorer för projektet har enligt byinvånarna varit att betalningarna har fördelats på ett demokratiskt sätt och har gynnat hela byn. Inkomsterna har fördelats till olika grupper, bland annat et kvinnokooperativ, en skogsbruksgrupp, en ungdomsgrupp, en patrulleringsgrupp samt en grupp ansvarig för att skogslagarna upprätthålls i området.

 

Livscykel och analys av förpackningarna

2013 genomförde BioGaia en andra, djupgående analys av klimatpåverkan. Mätningen, som genomfördes i samarbete med Svenska Miljöinstitutet (IVL), visade till exempel att förpackningen innehållande tabletter med volymer på mindre än 60 tabletter har störst inverkan per dos. BioGaia rekommenderar därför att distributörerna väljer blisterförpackning för mindre förpackningar. Parallellt med detta, arbetar BioGaia med att utveckla den befintliga förpackningen mot återvinningsbara material.

 

BioGaias användning av palmolja

På grund av de speciella egenskaperna hos palmolja använder BioGaia denna olja i BioGaia Protectis droppar, BioGaia Protectis tabletter och BioGaia Prodentis sugtabletter. BioGaia köper enbart palmolja från leverantörer som är medlemmar i RSPO, Roundtable for Sustainable Palm Oil, och stödjer därmed produktionen av hållbart odlad palm-och palmkärnolja. BioGaia tillsätter omkring 26 ton palmolja per år i produkterna. Den totala produktionen av palmolja i världen är 52 miljoner ton per år.