BioGaias verksamhet ska bedrivas på ett hållbart sätt. Att följa lokala regler och lagstiftning, säkerställa god affärsetik och att ta tydlig ställning för att mänskliga rättigheter respekteras är en självklarhet. Det är dessutom viktigt att företaget tar ansvar för den miljöpåverkan verksamheten har. BioGaias viktigaste etiska principer, hållbarhetsambitioner och åtaganden, som de anställda förväntas följa, anges i den interna uppförandekoden. Uppförandekoden finns att läsa här .

 

 

Antikorruption och mutor

Som vägledning för medarbetarna har BioGaia en policy gällande mutor och anti­ korruption. Policyn inkluderar företagets definitioner av mutor, korruption och jäv samt övergripande riktlinjer för vad som är accepterat beteende och även rapporte­ringskanaler att använda när oacceptabelt beteende iakttagits. Frågan har hög prio­ritet och ansvarig för arbetet är medlem i ledningsgruppen.

Utbildning i antikorruption för medar­betarna hålls årligen. I utbildningen ingår öppna diskussioner för att ge de anställda möjlighet att diskutera utmanande situa­tioner och identifiera risker. BioGaias mål är att samtliga medarbetare i koncernen ska genomgå utbildningen.