Rätt kompetens och en bra arbetsmiljö

Medarbetare som är motiverade och mår bra på arbetet är med och bidrar till en långsiktigt hållbar verksamhet. Rätt kompetens och en bra arbetsmiljö skapar förutsättningar för trivsel och engagemang. BioGaias ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare som både kan attrahera nya talanger och behålla rätt kompetenser i företaget.

 

Under 2018 utvärderades BioGaia av företaget Great Place to Work. I arbetet ingick en medarbetarundersökning, som besvarades av 99 procent av medarbetarna i BioGaia AB, och en extern granskning av företagskulturen. Utvärderingen resulterade i att BioGaia certifierades som ”Great Place to Work”. I medarbetarundersökningen fick BioGaia som arbetsplats mycket gott betyg, exempelvis svarade 88 procent av medarbetarna att de kan hålla en bra balans mellan arbete och fritid och 95 procent att de ser fram emot att gå till jobbet.

BioGaia har ett verktyg för strukturerade medarbetarsamtal. Detta används även för att säkerställa kvalitet i uppföljning från såväl chefer som medarbetare. Under 2018 hade samtliga medarbetare ett sådant samtal med sin närmaste chef.

Antalet anställda i koncernen uppgick den 31 december 2018 till 143 (120) personer, 84 kvinnor och 59 män. Under året fick koncernen 36 nya medarbetare, varav 16 i BioGaia AB, 1 i BioGaia Pharma, 6 i BioGaia Production, 10 i BioGaia Japan och 3 från förvärvet av MetaboGen. 13 personer lämnade koncernen under året.

Väsentliga frågor

  • Attrahera och behålla medarbetare
  • Välmående medarbetare
  • Goda arbetsvillkor
  • Hälsosam och säker arbetsmiljö

Mål och utfall

  • Certifierad av Great Place To Work. I medarbetarundersökningen (Trust Index) som genomfördes av det externa bolaget Great Place to Work angav 87 procent att BioGaia är ett mycket bra företag att arbeta på.
  • 1,8 sjukdagar per anställd i genomsnitt.