Hållbarhetsarbetet inom BioGaia

BioGaias affärsstrategi är utgångspunkten för hållbarhetsarbetet, vilket är integrerat i den dagliga verksamheten. Väsentlighetsanalysen och den löpande dialogen med företagets intressenter är ett stöd vid prioriteringar av frågor och resurser. Det operativa ansvaret för att säkerställa att mål och aktiviteter kopplat till fokusområdena för hållbarhet är integrerade i verksamheten ligger hos respektive enhet. Planering av aktiviteter, styrning och uppföljning är införlivade i verksamhetsplanerna. BioGaias kommunikations- och hållbarhetsansvarig är tillsammans med finanschefen ansvarig för samordning och kommunikation av hållbarhetsarbetet.

Engagemang och ansvar

Att bidra till ökad hälsa världen över, genom kliniskt bevisade, hälsosamma och användarvänliga produkter, är kärnan i BioGaias verksamhet. Att det sker på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt är grunden för hållbarhetsarbetet.

BioGaias ambition är att ta ansvar och beakta hållbarhetsrisker genom hela värdekedjan – från leverantör, via distributör, till konsument. För att säkerställa att resurserna riktas mot de områden där de gör störst nytta har BioGaia skapat en plattform för det långsiktiga hållbarhetsarbetet.

 

The BioGaia Way

BioGaia har fokuserat sitt hållbarhetsarbete inom fem fokusområden. Att bidra till global hälsa är ett övergripande syfte och också en stark drivkraft för medarbetarna. ”The BioGaia Way”, ambitionen att vara det ”goda företaget”, är starkt förankrad i BioGaias företagskultur och avspeglas även i de gemensamma värderingarna. Inom ramen för de strategiska fokusområdena har BioGaias ledning prioriterat de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna. Dessa områden är:

  • Hållbara inköp och produktion
  • Hållbara produkter
  • Hög affärsetik
  • Attraktiv arbetsgivare

 

 

 

 

Medlem i Svensk Egenvård

BioGaia är medlem i Svensk Egenvård, vilket betyder att vi följer de lagar, direktiv, förordningar och myndighetsföreskrifter som reglerar handeln med egenvårdsprodukter, exempelvis livsmedelslagen, läkemedelslagen och marknadsföringslagen. Att köpa BioGaias produkter är ett tryggt val för din hälsa. Läs mer på Svensk Egenvårds hemsida