Försäljningen

Koncernens omsättning uppgick till 741,9 (615,0) miljoner kronor vilket är en ökning med 126,9 miljoner kronor (21 %) (exklusive valutaeffekter 16 %) jämfört med föregående år.

Försäljning per segment

Segmentet Barnhälsa

Försäljningen inom segmentet Barnhälsa uppgick till 596,5 (492,6) miljoner kronor en ökning med 103,9 miljoner kronor (21 %, exklusive valutaeffekter 17 %). Ökningen drevs framförallt av försäljning av BioGaia Protectis droppar.

Försäljningen av droppar, som utgör den största delen av försäljningen ökade kraftigt i alla regioner. I EMEA ökade försäljningen i de flesta länderna men väldigt starkt i flera länder i Östeuropa, Spanien, Sydafrika och Frankrike, i Americas i USA och Brasilien och i Asia Pacific främst i Kina men också Indonesien, Sydkorea och Indien.

Försäljningen av BioGaia Protectis tabletter inom Barnhälsa ökade jämfört med föregående år framförallt i EMEA (östeuropa, Spanien och Frankrike). I Asia Pacific och Americas var försäljningen i stort sett oförändrad sedan föregående år.

Royalty från försäljningen av mjölkpulver med Lactobacillus reuteri Protectis till barn över ett år minskade med cirka 5 miljoner kronor jämfört med föregående år. Som kommunicerats i tidigare rapporter löpte BioGaias royaltyavtal med Nestlé ut vid årsskiftet. Nestlé har omförhandlat royaltyavtalet innebärande att antalet marknader begränsas jämfört med tidigare. BioGaia bedömer att det nya avtalet kommer att medföra en minskning av royaltyintäkterna med cirka 40 miljoner kronor 2019 jämfört med 2018.

Försäljningen av kultur, till lägre marginaler, för användning i Nestlés modersmjölksersättning minskade jämfört med föregående år.

Royaltyintäkt avseende samarbetsavtalet med Nestlé uppgick till 10,1 (14,3) miljoner kronor. Samarbetsavtalet tecknades med Nestlé i mars 2014. Till och med 31 december 2018 har BioGaia redovisat hela intäkten på 91,8 miljoner kronor, varav 42,2 miljoner kronor i Övrig försäljning samt 49,6 miljoner kronor i segmentet Barnhälsa.

Segmentet vuxenhälsa

Nettoomsättningen i segmentet Vuxenhälsa uppgick till 141,7 (116,2) miljoner kronor, en ökning med 25,5 miljoner kronor (22 %, exklusive valutaeffekter 16 %) jämfört med föregående år.

Försäljningsökningen drevs främst av munhälsoprodukter som ökade kraftigt jämfört med föregående år. Försäljningen ökade i Asia Pacific (Japan) och i EMEA (flera länder). I Americas har BioGaia Prodentis munhälsotabletter precis lanserats i USA. I Latinamerika säljs ännu inga munhälsotabletter. Bolaget arbetar aktivt med att hitta ytterligare distributionspartner för produkten.

Försäljningen av BioGaia Protectis tabletter ökade också jämfört med föregående år. Försäljningen ökade i Asia Pacific, framförallt Japan men också Hongkong, medan den minskade i EMEA. I EMEA ökade försäljningen på flera marknader till exempel Belgien, Italien och Sverige men minskade i Finland. I Americas ökade försäljningen något men ligger fortfarande på en låg nivå.

Försäljningen av BioGaia Gastrus maghälsotabletter är fortfarande på en låg nivå men ökade kraftigt jämfört med föregående år. Försäljningen ökade i samtliga regioner i länder såsom USA, Spanien, Japan, Sydkorea och Hongkong. Bolaget arbetar aktivt med att hitta ytterligare distributionspartner för produkten.

 

Övrig försäljning

Övrig försäljning uppgick till 3,7 (6,3) miljoner kronor, en minskning med 2,5 miljoner kronor (40 %). Inga valutaeffekter föreligger. I övrig försäljning ingick royaltyintäkt med 0 (3,5) miljoner kronor avseende samarbetsavtal med Nestlé (se ovan under Barnhälsa).

 

Försäljning per geografisk marknad

EMEA uppgick försäljningen till 437,9 (393,5) miljoner kronor, en ökning med 11 %. Ökningen var främst hänförlig till segmentet Barnhälsa men även segmentet Vuxenhälsa ökade. I Asia Pacific uppgick försäljningen till 130,1 (95,5) miljoner kronor, en ökning med 36 %. Ökningen var ungefär lika fördelad mellan segmenten Barnhälsa och Vuxenhälsa. I Americas uppgick försäljningen till 173,9 (126,1) miljoner kronor, en ökning med 38 %. Ökningen var främst hänförlig till segmentet Barnhälsa.

 

Varumärket BioGaia

Av de konsumentfärdiga produkterna (droppar, maghälsotabletter, munhälsotabletter, vätskeersättning mm) såldes under 2018 69 % (69 %) under varumärket BioGaia inklusive co-branding.

 

Bruttomarginalen

Den totala bruttomarginalen var oförändrad och uppgick till 75 % (75 %). Bruttomarginalen för Barnhälsa uppgick till 76 % (77 %). Den något lägre bruttomarginalen beror på lägre royaltyintäkter under året. Bruttomarginalen för segmentet Vuxenhälsa uppgick till 71 % (67 %). Ökningen beror främst på ökad försäljning i Japan där marginalen är högre än övriga marknader.

 

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna (försäljnings-, administrations- samt forsknings- och utvecklingskostnader) uppgick till 280,5 (224,9) miljoner kronor, en ökning med 25 %. Under året skedde stora marknadsaktiviteter i ett antal länder (Italien, Brasilien och Sverige bland annat). Vidare ökade personalkostnaderna då antalet anställda har ökat samt att perioden innehåller en engångskostnad på 3,1 miljoner kronor för den avgående verkställande direktören. I kostnaderna ingår även en avsättning för bonusprogram på 10,9 (5,6) miljoner konor (se nedan under Personal). Dessutom ökade kostnaderna inom forskning och utveckling på grund av forskningsprojekt och ett stort antal pågående kliniska studier. Därutöver ingår i koncernen två nya bolag sedan föregående år, BioGaia Pharma AB och MetaboGen AB. Kostnaderna för dessa uppgår till 8,3 (1,4) miljoner kronor. Övriga rörelsekostnader avser kursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär. Dessa uppgick till -4,6 (-4,7) miljoner kronor. Koncernen har ändrat redovisningsprincip (se nedan under Nya redovisningsprinciper) och redovisar från och med 2018 (och med jämförelsetal för föregående år) valutakursvinster/förluster avseende terminsaffärer i rörelseresultatet då bedömningen gjorts att de är hänförliga till rörelsen. I övriga rörelsekostnader ingår en valutakursförlust avseende valutaterminer på 6,1 (0,8) miljoner kronor. Bolaget hade per 31 december 2018 utestående valutaterminer på 14,1 miljoner EUR till en genomsnittskurs på 10,08 kronor samt på 9,8 miljoner USD till en genomsnittskurs på 8,28 kronor. Den verkliga kursförlusten/vinsten beror på valutakursen på valutaterminernas förfallodag.

 

Andelar från intresseföretags resultat

Till och med den 6 april 2018 var MetaboGen ett intresseföretag i BioGaia. Andelar från intresseföretags resultat avser BioGaias andel (36 %) av MetaboGen ABs resultat fram till den 6 april 2018 och uppgick till -0,5 (-0,8) miljoner kronor.

 

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Rörelseresultatet uppgick till 277,4 (233,0) miljoner kronor. Rörelseresultatet, exklusive omvärdering av tidigare intressebolagsandel i MetaboGen, uppgick till 270,4 (233,0) miljoner kronor, en ökning med 37,4 miljoner kronor (16 %). Bolaget har ändrat redovisningsprincip från och med 1 januari 2018, vilket innebär att valutakursförluster hänförliga till terminsaffärer redovisas i rörelseresultatet (tidigare bland finansiella poster). Dessa uppgick till 6,1 (0,8) miljoner kronor. Vid oförändrade principer hade rörelseresultatet ökat med 18 %. Rörelsemarginalen uppgick till 37 % (38 %). Vid ett stegvist förvärv ska tidigare egetkapital-andelar i det förvärvade företaget justeras till verkligt värde och alla vinster eller förluster som uppkommer till följd av detta ska redovisas över resultaträkningen. Därför redovisas i rörelseresultatet en vinst om 7,0 miljoner kronor avseende tidigare intressebolagsandel i MetaboGen då BioGaia under andra kvartalet ökade sitt ägande till 62 % och därmed erhöll ett bestämmande inflytande i MetaboGen varmed detta bolag konsolideras som ett dotterbolag från den 6 april 2018.

 

Vinst efter skatt

Vinst efter skatt uppgick till 214,2 (180,6) miljoner kronor, en ökning med 33,6 miljoner kronor (19 %). Exklusive omvärdering av tidigare intressebolagsandel i MetaboGen på 7,0 miljoner kronor ökade vinst efter skatt med 15 %. Den effektiva skattesatsen för koncernen uppgick till 23 % (22 %). I och med det distributions- och licensavtal som tecknades i Japan i slutet av 2016 har det tidigare underskottsavdraget i Japan kunna nyttjas i det japanska bolaget. Exklusivitetsintäkten avseende produkträttigheterna redovisas successivt under avtalets löptid varför en uppskjuten skattefordran redovisas. Per 31 december 2018 uppgår den uppskjutna skattefordran till 8,4 (9,3) miljoner kronor.

 

Resultat per aktie

Resultat per aktie uppgick till 12,40 (10,42) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.

 

Balansräkningen

Totala tillgångar uppgick till 660,0 (576,1) miljoner kronor. Under året har likvida medel och eget kapital minskat på grund av utdelning, medan lager och kundfordringar ökat. Ökningen beror på ökad försäljning. Vidare har övervärde på grund av förvärvet av MetaboGen ökat balansomslutningen med 51,2 miljoner kronor.

 

Kassaflödet

Totala tillgångar uppgick till 660,0 (576,1) miljoner kronor. Under året har likvida medel och eget kapital minskat på grund av utdelning, medan lager och kundfordringar ökat. Ökningen beror på ökad försäljning. Vidare har övervärde på grund av förvärvet av MetaboGen ökat balansomslutningen med 51,2 miljoner kronor.

 

Investeringar i anläggningstillgångar

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 13,5 (26,6) miljoner kronor varav majoriteten avser dotterbolaget BioGaia Production.

 

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 705,8 (587,9) miljoner kronor och resultatet före skatt uppgick till 229,6 (232,1) miljoner kronor. Moderbolagets finansiella utveckling stämmer i allt väsentligt överens med koncernen.

I årets resultat ingår en nedskrivning av andelarna i dotterbolaget CapAble med 7,5 miljoner kronor. I föregående års resultat ingick en återföring av en tidigare nedskriven fordran på lån till dotterbolaget i Japan på 23,3 miljoner kronor då dotterbolaget återbetalade en del av lånet första kvartalet 2017. Kassaflödet uppgick till -46,5 (55,1) miljoner kronor. I kassaflödet ingår bland annat utdelning med 156,0 (130,0) miljoner kronor, investering i Meta – boGen AB med 45,5 (0) miljoner kronor. Dessutom ökade rörelsekapitalet med 50,0 miljoner kronor beroende på ökade kundfordringar och lager.

Dotterbolaget i Japan

Nettoomsättningen avseende den japanska verksamheten uppgick till 61,2 (44,7) miljoner kronor. Rörelseresultatet för den japanska verksamheten uppgick till 7,0 (3,1) miljoner kronor.

Dotterbolaget BioGaia Production AB

BioGaia Production är ett helägt dotterbolag till BioGaia som tillverkar bolagets produkter, framförallt droppar. Nettoomsättningen uppgick till 104,2 (81,7) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 34,5 (19,4) miljoner kronor.

Dotterbolaget CapAble AB

CapAble ägs till 90,1 % av BioGaia och till 9,9 % av CapAbles vd. Nettoomsättningen i CapAble uppgick till 1,7 (1,9) miljoner kronor. Rörelseresultat uppgick till -0,6 (-1,4) miljoner kronor.

Dotterbolaget BioGaia Pharma AB

BioGaia meddelade i juni 2017 att bola – get startade ett dotterbolag, BioGaia Pharma, för att ta vara på de möjligheter att utveckla läkemedel som identifieras i den forskning och utveckling som bedrivs i företagets ordinarie verksamhet. BioGaia Pharma ägs till 96 % av BioGaia och till 4% av bolagets vd. Bolaget har inga intäkter. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4,7 (-1,4) miljoner kronor. Bolaget har erhållit villkorat aktieägartillskott på 8,0 miljoner kronor från moderbolaget, varav 6,0 miljoner kronor under 2018.

Dotterbolaget MetaboGen AB

MetaboGen är ett forskningsföretag som bildades år 2011 i Göteborg. Bolaget grundades av bland andra professor Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, samt professor Jens B Nielsen, Chalmers tekniska högskola. Dessa forskare arbetar fortfarande med bolaget. MetaboGen forskar inom mikrobiomområdet omfattande sekvensering av alla gener i mikrofloran i till exempel människans tarm för att hitta tidigare okända beståndsdelar och mönster i den mikrobiella mångfalden och binda samman detta med hälsa och sjukdomar.

BioGaia ägde sedan 2014 36 % av bolaget. I början av april 2018 för – värvades ytterligare 26 % av bolaget för 11,7 miljoner kronor. Under andra kvartalet uppnåddes uppsatta milstolpar innebärande nya avtal med Göte – borgs universitet och Chalmers tekniska högskola vilka gör att BioGaia och MetaboGen får ett mer omfattande och närmare samarbete med universiteten. I början av juli förvärvade därför BioGaia ytterligare 30 % av MetaboGens aktier för 27,8 miljoner kronor. Ägarandelen uppgår därmed till 92 %. BioGaia har dessutom en option att förvärva resterande åtta procent i bolaget inom en treårsperiod. Den ytterligare köpeskillingen kan uppgå till max 12 miljoner kronor beroende på hur många milstolpar som uppnås. Rörelseresultatet för MetaboGen från 6 april uppgår till -3,6 miljoner kronor.